•  
  •  
  •  

  • 1
  • 2
  • 3
Home설비현황생산설비
NO 라인명 MAKER 보유
대수
생산품목
1 DIFF CASE SUB ASS'Y LINE SFA 1 GMK Y4M SHD 
2 COUNTER SHAFT ASS'Y LINE SFA 1 GMK Y5M SHD 
3 FMPS LINE MITSUBISHI 2 트랙터 밋션케이스 
4 SUN GEAR 가공라인 대호F&T 2 현대자동화 밋션기어 
5 로봇연삭라인 로봇플러스 4 GMK Y4A,Y4M,Y4M SHD 
6 TRACTOR 밋션조립라인 동서기전   트랙터 밋션조립 
7 호닝라인 ACE ENG 2 GMK 및 감속기 기어류